حضور 8 سولیست در ارکستر سمفونیک تهران/ ارکسترها ادغام نشدند