میراث داران جاهلیت قبل از اسلام پایه گذار جاهیلت مدرن شده‌اند