اخبار آزمون مشترک فراگیر استخدامی در خرداد ۹۴ (دریافت کارت ورود به جلسه)