تشكيل كميته پيش گيری از وقوع تصادفات و مقابله با جرائم بيمه‌ای