انتقاد از قطع شدن بیمه خبرنگاران/ جنتی رسیدگی به وضعیت اصحاب رسانه را در دستور کار خود قراردهد