فرماندار رامشیر: نبود اداره میراث فرهنگی از دغدغه های مردم رامشیر است