اعتراض زائری به پوشش خبری بازدید رهبری از نمایشگاه کتاب/ خدایا آقا را از اسارت چند نفر محدود آزاد کن