رفع تبعيض در حوزه عمران شهری اولویت شورای شهر زنجان است