دسترسی ۵۰ درصدی کشورهای در حال توسعه به اینترنت باندپهن