روند افزایش دما در بیشتر مناطق کشور تا سه روز آینده ادامه دارد