لزوم تشکیل اتاق فکر در جشنواره بین المللی فیلم شهر