اقدام شایسته‌ای در زمینه بررسی فولکور کودکان صورت نگرفته است