عملیات اجرایی نخستین مرکز بیماری های خاص در لرستان