یک هزار و 700هکتارازاراضی چرداول زیر کشت هندوانه رفت