استاندار کرمان: هدف اول روابط عمومی همدلی و همزبانی بین حکومت و مردم است