اصفهانیان: به خاطر اشتباهات داوران در طول فصل از جامعه فوتبال عذرخواهی می‌کنم