تولید یک نماهنگ در اعتراض به فراموش شدن موضوع فلسطین