دلایل برکناری سرپرست فرمانداری ویژه جهرم/حوادث شیراز یا تغییرات وزارتی