مؤدب: چرا رهبری برای مؤلفان وقت می گذارند ولی مدیران این حوزه نه؟