دادگاه توکلی؛ انصراف جوانفکر٬ بقایی و مشایی از شکایت