از افتخارات جمهوری اسلامی ایران همزیستی مسالمت آمیز همه پیروان ادیان الهی است