تحریم ها مسؤولان را دستپاچه نکند/ امروز آمریکا بیش از ما به مذاکره احتیاج دارد