دست دانشگاه علوم پزشکی بیرجند برای خرید دستگاه MRI بسته است