دلایل رستگار در مخالفت با حضور روشنایی در کمیته مسابقات غرب آسیا