بهره‎گيري از ظرفيت‎هاي فرهنگي ادبيات بومي، گامي در راستاي تحقق شعار سال است