مراکز حاکمیتی و نظامی از بازرسی مستثناست / اگر طرف مقابل دبه کند ما هم دبه می‌کنیم