تدبیر بدنه علمی و تبلیغی حوزه مبتنی بر فرهیختگی و به دور از سلایق شخصی باشد/افت علمی حوزه، خطرناک است