تاج: از کمیته انضباطی خواسته‌ام با کار کثیفی که در تبریز انجام شد برخورد کنند