هفت نمایش برای اجرای جشنواره استانی تئاتر خیابانی آمل انتخاب شد