اعضای شورای فرهنگ عمومی برای کاهش آسیب های اجتماعی تلاش کنند