تشکل‌های منتسب به دولت می‌خواهند نقش پیاده‌نظام‌ جریان‌های سیاسی را بازی کنند