وزیر ورزش: کاملا نظارت داریم، مردم تبریز نگران نباشند اگر حقی ضایع شده باشد استیفا می‌شود