شديداً تكذيب مي‌كنم/ هيچ وقت نگفتم بازي‌هاي راه‌آهن 3 بر صفر به سود رقبا مي‌شود