بازرسی از مراکز نظامی به معنای تحقیر ملت ایران است/ مذاکره‌کنندگان زیر بار زیاده‌خواهی نروند