مقدمات اجرای طرح گردشگری پارك شاه منظر در شهرکرد اجرا می شود