شايد حسن خميني براي ورود آشكار به عرصه سياست آماده باشد