نیاز به اعتبار 550 میلیون تومانی جهت تجهیز و ساخت خوابگاه‌ها