فتاح: زکات جمع‌آوری‌شده باید صرف فقرا شود نه فعالیت‌های عمرانی