بایکوت سرمایه‌گذاری در شهرداری تبریز/ بررسی غیرمستمع مسائل مربوط به جذب سرمایه‌گذار