سرکشی فتاح به خانه نیازمندان/ روایت یخچال خالی یک خانه