دکتر پورابراهیمی به عنوان عضو شورای اقتصاد انتخاب شد