بیش از 70 درصد قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران تدوین شده است