کلنگ احداث بخش سی تی اسکن دربیمارستان شبستر به زمین زده شد