کمیته تحقیق و پژوهش فوتبال را در فدراسیون تشکیل بدهید