اجراي طرح سطح سنجي قرآني، ورزشي مددجويان در سطح مدارس شهر و روستاهاي کوهدشت