کارت ‌الکترونیکی اتوبوس در همدان جایگزین کرایه نقدی می‌شود‌