حضور هشت سولیست جدید در ارکستری که دوباره تغییر نام داد