خادم: وزارت ورزش به دنبال حذف کسی در مزایده سرخابی‌ها نیست