مرکز تحقیقات بالینی سرطان بیمارستان میلاد در وزارت بهداشت ثبت شد