پاسخ قاهره به انتقادها از حکم مرسی: نشانه جهل و بی دقتی است!